Datele cu caracter personal, colectate ca urmare a "monitorizării/securității persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private" și a "supravegherii video a examenului de bacalaureat", sunt prelucrate în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidență a prelucrării de date cu caracter personal nr. 28704, în conformitate cu Legea nr. 677 din 2001.
Mesajul Directorului Colegiului "Grigore Antipa"
cu ocazia deschiderii noului an școlar 2015-2016.
Rezultatele obținute de elevii claselor a XI-a și a XII-a,
la simularea examenului de bacalaureat național - 2016,
se pot consulta în pagina Noutăți / Anunțuri .